Boderne Grundejerforening

Persondata

Den 25. maj trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft på dansk kaldet persondataforordningen .

Forordningen som også omfatter foreninger har til formål at beskytte borgernes oplysninger og data  imod uretmæssig brug og misbrug. Forordningen stiller dermed nogle krav til os som forening idet vi gør brug af persondata. Disse krav er adresseret i nedenstående fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Boderne Grundejerforening

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Boderne Grundejerforening:

Ajourført den 1. oktober 2018

> Med hjemmel i foreningens behov for oprettelse og varetagelse af medlemskaber (:kontraktindgåelse) indhenter, gemmer og behandler Boderne Grundejerforening almindelige personoplysninger om foreningens medlemmer.

 >Ved almindelige personoplysninger forstås: Navn, husnummer, privatadresse, mailadresse og telefonnummer

>Formålet med personoplysninger er at varetage medlemsforhold herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning

>Vi videregiver kun oplysninger om medlemmer til tredjepart når foreningen har en legitim interesse eller skal overholde lovgivningen

>Foreningens dataansvarlige er den til enhver tid siddende kasserer. Data behandles endvidere af den til enhver tid siddende sekretær (se fortegnelse over bestyrelse).

>Oplysningerne indhentes, gemmes og slettes ved medlemmets indtrædelse hhv udtrædelse af foreningen

>Personoplysninger opbevares på kassererens og sekretærens private PC som er beskyttet med password

> Foreningens vil når det er formålstjenligt kunne offentliggøre harmløse  situationsbilleder fra eksempelvis den årlige generalforsamling eller andre aktiviteter uden at indhente samtykke fra de deltagere der optræder på billederne.

 

 

Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i: https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0.;